Địa chỉ văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh. Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ.

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tầng 16 (tháp A, B), Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh

Điện thoại:      (0274) 3822825

Fax: (0274) 3.822174

E-mail:    vpub@binhduong.gov.vn

Địa chỉ Website:     http://vpub.binhduong.gov.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chánh Văn phòng: Võ Văn Lượng

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn xã     : (0274) 3.825.803

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Nội chính : (0274) 3.827.715

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Tổng hợp : (0274) 3.823.381

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Quản trị   : (0274) 3.824.803

CÁC PHÒNG BAN.

Phòng tổng hợp: (0274) 3.827.894

Phòng Kinh tế tổng hợp: (0274) 3.822.552

Phòng Kinh tế ngành: (0274) 3.822.808

Phòng Nội chính: (0274) 3.827.896

Phòng Văn xã: (0274) 3.822.306

Ban Tiếp công dân: (0274) 3.824.807

Phòng Tin học: (0274) 3.837585

Phòng Dân tộc: (0274) 3.897.325

Phòng Hành chính – Tổ chức: (0274) 3.822.825

Phòng Quản trị: (0274) 3.824.806

Trung Tâm Công Báo: (0274) 3.820.084

Nhà khách: (0274) 3.924.810

Ban Quản lý Tòa nhà: (0274) 3.668.679

Địa chỉ văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Địa chỉ văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 • Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh. Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ.
 • Văn phòng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về:

 1. Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.
 2. Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.
 3. Đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
 4. Quản lý công báo.
 5. Phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền.
 6. Quản lý văn thư, lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Trình UBND tỉnh ban hành:
 2. a) Quy chế làm việc của UBND tỉnh;
 3. b) Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;
 4. c) Văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện);
 5. d) Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND cấp huyện.
 6. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành:
 7. a) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Văn phòng;
 8. b) Các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
 9. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh:
 10. a) Tổng hợp đề nghị của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là sở), UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức liên quan;
 11. b) Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản;
 12. c) Xây dựng, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác;
 13. d) Theo dõi, đôn đốc các sở, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng;

đ) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác;

 1. e) Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.
 2. Phục vụ hoạt động của UBND tỉnh:
 3. a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của UBND tỉnh;
 4. b) Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo;
 5. c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh;
 6. d) Tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.
 7. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 8. a) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp;
 9. b) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác đối với các sở; Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện;
 10. c) Thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc, báo cáo, trả lời kiến nghị của cử tri;
 11. d) Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp;

đ) Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

 1. Tiếp nhận, xử lý, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):
 2. a) Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình:

– Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản;

– Tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt; đưa ra phiên họp UBND tỉnh; gửi lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh; thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại, lấy thêm ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình;

 1. b) Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: Phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh;
 2. c) Đối với văn bản khác: Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật và nội dung văn bản đến.
 3. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:
 4. a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
 5. b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;
 6. c) Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ;
 7. d) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.
 8. Thực hiện chế độ thông tin:
 9. a) Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
 10. b) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
 11. c) Xuất bản, phát hành Công báo tỉnh;
 12. d) Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh.
 13. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:
 14. a) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
 15. b) Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
 16. Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với Văn phòng các sở, Văn phòng HĐND – UBND cấp huyện, công chức Văn phòng – Thống kê xã, phường, thị trấn.

 1. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:
 2. a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng;
 3. b) Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng; ban hành và quản lý văn bản theo quy định;
 4. c) Hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
 5. d) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao;

đ) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng;

 1. e) Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng;
 2. g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định;
 3. h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.
  Biên tập và Tổng hợp bởi Công Ty Bất Động Sản Bình Dương Land. Tư vấn mua bán nhà đất Bình Dương nhận làm thủ tục mua bán sang sổ trọn gói tại Bến Cát: 0932 087 123 – Quang.

 

About leondat

Check Also

Địa chỉ số điện thoại sở văn hoá thể thao và du lịch Bình Dương

Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương được thành lập từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *