Diện tích tối thiệu được tách thửa tại Bình Dương

Diện tích tối thiệu được tách thửa tại Bình Dương

Bình Dương: Quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Các thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi được tách thửa phải có diện tích không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định tại Quyết định này.
Quyết định không áp dụng cho các trường hợp: các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đúng quy định pháp luật về đất đai, xây dựng đã được công chứng, chứng thực hoặc đã được UBND cấp xã xác nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; các thửa đất được tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất thửa đất; bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất cho tặng hộ gia đình cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
Đối tượng được áp dụng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu tách thửa; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa theo quy định của pháp luật. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo địa bàn hành chính của các huyện, thị xã và thành phố được quy định: tại các phường là 60m2, tại các thị trấn là 80m2, tại các xã là 100m2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau tách thửa theo quy định phải đảm bảo: đối với các thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu 4m; thửa đất không phụ thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.
Quyết định cũng quy định cụ thể về tách thửa: diện tích được phép tách thửa các mức quy định tại Quyết định này không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng; trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; trường hợp có nhu cầu tách thửa thì thửa đất mới được hình thành phải thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và được UBND cấp huyện xem xét giải quyết; thửa đất đang sử sụng được hình thành trước ngày 01/7/2007 thì được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai…
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Nguồn: monre.gov.vn

Tìm hiểu thêm : Mở văn phòng bất động sản có cần chứng chỉ môi giới 

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 12 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Check Also

Danh sách các ngân hàng đang hoạt động tại Bình Dương

Bình Dương là 1 tỉnh công nghiệp ở Đông Nam Bộ, với tốc độ tăng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *